Twitter

W budżecie na 2011 rok można dodatkowo zaoszczędzić 8,1 miliarda złotych

poniedziałek, 27 września 2010

Lewiatan przygotował propozycje równoważenia budżetu państwa w latach 2011-2012 oraz w dłuższej perspektywie do roku 2020. Dzięki nim będzie można już w przyszłym roku dodatkowo zaoszczędzić ponad 8 mld zł, a za dziesięć lat przeszło 34 mld zł. Rząd mógłby wtedy zrezygnować z planowanej podwyżki VAT, która ma przynieść 5 mld zł. To nasza oferta. Mam nadzieję, że nie zostanie odrzucona – powiedziała Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan.

W opinii PKPP Lewiatan finanse publiczne należy równoważyć poprzez ograniczanie wydatków, poszerzenie bazy podatkowej i ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej, a nie przez podnoszenie podatków.

Ograniczenie wydatków publicznych powinno być podporządkowane długookresowej strategii rozwoju Polski. Skoro kluczowe dla utrzymania szybkiego wzrostu gospodarczego w długim okresie są: zwiększenie zatrudnienia, inwestycji i modernizacja gospodarki, to nie należy szukać oszczędności w wydatkach wspierających realizację tych celów.

Głównym źródłem oszczędności powinno być ograniczanie nieracjonalnych wydatków socjalnych, które są kosztowne, a jednocześnie osłabiają motywację do pracy. Chodzi m.in. o objęcie pracowników służb mundurowych, sędziów i prokuratorów powszechnym systemem emerytalnym, wydłużenie ustawowego wieku emerytalnego i wypłacanie rent osobom niezdolnym do pracy, a nie wszystkim niepełnosprawnym. Lewiatan proponuje również ograniczenie świadczenia becikowego tylko do ubogich rodzin uprawnionych do zasiłku rodzinnego (oszczędności w 2011 roku wyniosą 0,2 mld zł), zmniejszenie zasiłku pogrzebowego do 2 tys. zł (1,9 mld zl) czy likwidację ulgi podatkowej na dzieci, której nie mogą wykorzystać rodziny o najniższych dochodach i przeznaczenie połowy oszczędności na wsparcie rodzin wielodzietnych (3 mld zł).

O ile podnoszenie podatków jest szkodliwe dla gospodarki, bo zmniejsza poziom prywatnych inwestycji, o tyle poszerzenie bazy podatkowej (upowszechnienie podatków), mimo iż powoduje wzrost obciążeń części podatników, jest dla gospodarki korzystne, ponieważ przyczynia się do bardziej racjonalnej alokacji kapitału. Dlatego zdaniem Lewiatana rolnicy powinni płacić podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne na takich samych zasadach jak pozostali przedsiębiorcy, a wsparcie dla najbiedniejszych mieszkańców wsi powinno trafić za pośrednictwem systemu pomocy społecznej w sposób jawny, a nie w formie ukrytej za pośrednictwem systemu ubezpieczeniowego. Trzeba również zlikwidować przywileje podatkowe dla zakładów pracy chronionej (oszczędności w 2011 roku wyniosą 0,4 mld zł) i zrównać stawki akcyzy na tytoń cięty ze stawką na papierosy oraz utrzymać minimalną stawkę akcyzy na poziomie 100 proc. (0,5 mld zł).

Dla przyspieszenia wzrostu gospodarczego niezbędne są też przedsięwzięcia, które obniżą koszty prowadzenia działalności gospodarczej i usuną bariery utrudniające racjonalną alokację zasobów pracy i kapitału. PKPP Lewiatan proponuje usprawnienie systemu stanowienia prawa, odbiurokratyzowanie gospodarki, zwiększenie sprawności instytucji publicznych obsługujących przedsiębiorców (administracji państwowej i samorządowej, sądownictwa, służby skarbowej, ZUS) oraz dokończenie prywatyzacji, w celu zmniejszenia potrzeb pożyczkowych państwa.

Gdy ograniczenie wydatków publicznych, poszerzenie bazy podatkowej, ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej zostaną przez rząd przygotowane i zaplanowane do wejścia w życie, i okaże się, że niezbędne jest czasowe zasilenie budżetu dodatkowymi przychodami, dopiero wtedy i tylko wtedy można rozmawiać o podwyżkach podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i innych opłat publicznych.

Proponujemy dodatkowe ponad 8 mld zł oszczędności, których nie znalazł rząd

Lp.

Działania ograniczające wydatki i zwiększające wpływy finansów publicznych

Oszczędności w mld zł w cenach 2010

w 2011

w 2012

w 2020

Propozycje rządowe 2011

1.

Objęcie pracowników służb mundurowych, sędziów i prokuratorów powszechnym systemem emerytalnym

0,0

0,0

0,3
(17,0 w 2060)

0,0

2.

Objęcie górników systemem emerytur pomostowych w ramach powszechnego systemu emerytalnego

0,0

0,0

?

0,0

3.

Podniesienie ustawowego wieku emerytalnego

0,0

0,0

?

0,0

4.

Wypłacanie rent osobom niezdolnym do pracy, a nie wszystkim niepełnosprawnym

0,0

0,0

?

0,0

5.

Przyznawanie rent rodzinnych wdowom i wdowcom dopiero po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego

0,0

0,2

4,0

0,0

6.

Uzależnienie świadczeń socjalnych nie tylko od dochodu, ale również od stanu majątkowego beneficjenta

0,0

?

?

0,0

7.

Ograniczenie świadczenia „becikowego” tylko do ubogich rodzin uprawnionych do zasiłku rodzinnego

0,2

0,2

0,2

0,0

8.

Zmniejszenie zasiłku pogrzebowego (z 6500 do 2000 zł)

1,9

1,9

2,0

0,9

9.

Waloryzacja rent i emerytur o inflację a bez uwzględnienia wzrostu wynagrodzeń

0,7

0,7

1,0

0,0

10.

Zamrożenie funduszu płac w administracji publicznej

0,8

1,6

4,0

0,8

11.

Objęcie rolników podatkiem dochodowym i składkami na ubezpieczenie społeczne na takich samych zasadach jak pozostałych przedsiębiorców

1,0

2,0

10,0

0,0

12.

Likwidacja przywilejów podatkowych dla Zakładów Pracy Chronionej i ich kooperantów

0,4

0,4

0,5

0,0

13.

Likwidacja ulgi podatkowej na dzieci, której nie mogą wykorzystać rodziny o najniższych dochodach, i przeznaczenie połowy oszczędności na wsparcie rodzin wielodzietnych

3,0

3,0

4,0

0,0

14.

Likwidacja internetowej ulgi podatkowej

0,4

0,4

0,5

0,0

15.

Zrównanie stawki akcyzy na tytoń cięty i papierosy oraz utrzymanie minimalnej stawki akcyzy na poziomie 100 proc.

0,5

0,6

0,6

0,0

16.

Zmniejszenie kosztów administracyjnych przedsiębiorstw o 20%

0,2

0,4

3,0

0,0

17.

Zwiększenie zatrudnienia o 350 tys. osób (20% bezrobotnych) w ciągu 10 lat poprzez zwiększenie efektywności pośrednictwa pracy

0,3

0,6

4,0

0,0

18.

Rezygnacja z ustanowienia dnia wolnego w święto Trzech Króli

0,4

0,4

0,5

0,0

 

Suma uzyskanych oszczędności i dodatkowych przychodów

9,8

12,3

34,3

1,7

Proponowane przez Lewiatana działania pozwalają zmniejszyć wydatki i zwiększyć wpływy w 2011 roku o 9,8 mld zł. Rząd przewiduje w tym obszarze zmniejszenie wydatków tylko o 1,7 mld zł. Realizując te postulaty rząd mógłby uzyskać oszczędności 8,1 mld zł i zrezygnować z planowanej podwyżki VAT, która ma przynieść 5 mld zł.

Jeżeli zwiększenie wpływów z VAT będzie nieuniknione, PKPP Lewiatan postuluje, aby zmieniając stawki jednocześnie je ujednolicić i dzięki temu obniżyć koszty obsługi tego podatku. Klasyfikacja towarów i usług decydująca o wysokości stawek VAT jest niejednoznaczna i prowadzi do konfliktów między przedsiębiorstwami i urzędami skarbowymi.

Przedstawiona powyżej tabela zostałaby wydłużona o dodatkowy wiersz nr.19, a suma oszczędności i dodatkowych wpływów przedstawiałaby się jak poniżej.

Lp.

Działania ograniczające wydatki i zwiększające wpływy finansów publicznych

Oszczędności w mld zł w cenach 2010

w 2011

w 2012

w 2020

Propozycje rządowe 2011

19.

Ujednolicenia stawek VAT - obniżenie podstawowej stawki z 22 do 19 lub 18%, przy likwidacji stawek preferencyjnych oraz zapewnieniu osłony osobom najuboższym

0,0

16,0 lub 10,0

21,0 lub 14,0

5,0

 

Suma uzyskanych oszczędności i dodatkowych przychodów

9,8

28,3 lub 22,3

55,3 lub 48,3

6,7

 


Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI