Twitter

Moje wystąpienie na 28. zjeździe delegatów NSZZ Solidarność

piątek, 25 listopada 2016

Moje wystąpienie na 28. zjeździe delegatów NSZZ Solidarność

Szanowni Delegaci Zjazdu,  Szanowni Państwo, dziękując za zaproszenie  za XXVIII Sesję Krajowego Zjazdu Delegatów ciepło wspominam pierwsze spotkanie blisko 20 lat temu, gdy jako Prezydent nowo utworzonej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych poszukując partnerów do rzeczowego dialogu społecznego spotkałam się z Komisją Krajową wtedy pod Przewodnictwem Mariana Krzaklewskiego. Potem jeszcze kilkakrotnie miałam przyjemność gościć na Zjazdach NSZZ Solidarność, nie zawsze jednak mogłam liczyć na tak ciepłe przyjęcie.

Myślę, że przez te ostatnie 20 lat udowodniliśmy sobie nawzajem, że mimo różnic w poglądach, innego patrzenia na problemy gospodarcze i społeczne, mamy świadomość, że rozwiązać je możemy tylko w partnerstwie, patrząc na ręce politykom, ciągle im przypominając, że o gospodarce i sprawach pracowniczych wiemy przeważnie znacznie więcej niż oni.

Rok 2016 jest z punktu widzenia kształtu dialogu społecznego w Polsce bardzo ważny, ponieważ po wygranej w 2015 roku batalii o nową formułę dialogu, wspólnie budujemy i rozwijamy nowy projekt - Radę Dialogu Społecznego. W pierwszym roku Piotr Duda, a obecnie ja jako Przewodnicząca RDS-u bierzemy odpowiedzialność za wzmacnianie nowych mechanizmów dialogu, za budowanie potencjału i autorytetu nowej instytucji, która jest eksperymentem na miarę europejską, ale która jest zarazem bardzo wymagająca wobec swoich członków.

Gdy przed miesiącem spotkaliśmy się u Pana Prezydenta padły z jego strony ważne deklaracje wspierania naszego projektu i pomocy w rozwijaniu dialogu społecznego i za to chcę Panu Prezydentowi podziękować, gdyż jest z nami od początku i wiem, że czuje zobowiązanie za ten projekt.

Równie ważne słowa padły także z ust Pani Premier, która zapewniła nas, że po roku przewodniczenia w Radzie przez Przewodniczącego Dudę, czas na przedsiębiorców.

- Te słowa i deklarację traktuje nie tylko dosłownie, ale i symbolicznie wierzę, że Rząd pod kierunkiem Pani Premier podejmie z nami odpowiedzialny dialog o warunkach wspierania wzrostu gospodarczego i inwestycji, o sposobach rozwiązywania najważniejszych problemów społecznych.

Po roku przewodniczenia RDS, Piotrowi Dudzie udało się uczynić z tej instytucji sprawnie działający mechanizm, co nie znaczy, że wszystko działało zgodnie z oczekiwaniami partnerów społecznych. Były przypadki omijania konsultacji, zwłaszcza tzw. ścieżki poselskiej projektów ustaw, zdarzały się też przypadki skracania terminów konsultacji lub proponowanie terminów, które w praktyce wyłączały możliwość rzeczywistego przedstawienia opinii przez Radę Dialogu lub poszczególne organizacje. W tych wszystkich przypadkach Przewodniczący konsekwentnie interweniował i mam nadzieję, że kolejny rok okaże się znacznie lepszy pod tym względem.

Mam też nadzieję, że kolejny rok będzie rokiem inicjatyw Rady i formułowania problemów, jak również konstruktywnych rozwiązań ważnych dla gospodarki i dla Polek i Polaków. Mamy wciąż nadzieję, że uda się pobudzić gospodarkę do intensywnego rozwoju, wcielić w życie założenia większej innowacyjności, ale wierzymy też, że takie kwestie jak edukacja, czy system ochrony zdrowia znajdą wreszcie dobre rozwiązania. Żaden z tych problemów nie może być skutecznie podjęty bez rzetelnego dialogu, o który apeluję, i o który wspólnie z Solidarnością i innymi organizacjami będziemy się upominać.

Chcemy, aby dialog społeczny był wartością rozpoznawalną w polskim życiu publicznym, jako forum debat i poważnych rozmów, kompromisów i decyzji, które trzeba podejmować i konsekwentnie realizować. Chcemy też, aby rząd dostrzegał potencjał partnerów społecznych i możliwości naszego oddziaływania na poziomie krajowym i europejskim.

Dialog społeczny to filar polskiej demokracji. Był on jednym z najważniejszych postulatów NSZZ Solidarność, dlatego nie ma lepszego miejsca niż Zjazd Solidarności, aby  powtórzyć to wzajemne zobowiązanie.

Solidarność to jeden z najbardziej rozpoznawalnych brandów w Polsce, w Europie i na świecie. Ale Solidarność to także symbol nieugiętej walki o prawa człowieka, demokrację, sprawiedliwość społeczną. Symbol wspierania procesów rozwojowych w kluczowych dla Polski momentach - od walki o wolność i demokrację, poprzez trudną gospodarczo i kosztowną społecznie transformację, wreszcie integrację Polski ze strukturami europejskimi.

Solidarność to także odwołanie do wartości, a jedną z nich jest dialog społeczny, który jak zostało zapisane w ustawie powinien być przejrzysty, zgodnie z zasadą reprezentatywności, jawności i otwartości na inne środowiska nie reprezentowane w Radzie. Merytoryczny, czyli ma gwarantować jakość dostępnej i przygotowywanej ekspertyzy oraz prowadzonej debaty, wreszcie regularny, co stanowi zobowiązanie wszystkich stron do regularnej pracy.

Myśląc o przyszłości dialogu, w kontekście roli tej bardzo młodej instytucji jaką jest RDS, chciałabym abyśmy wszyscy mieli poczucie, że Rada skutecznie i merytorycznie reaguje na plany i projekty przygotowywane przez rząd, a rząd wsłuchuje się w nasze głosy i uwzględnia przynajmniej część naszych uwag.

Chciałabym, aby RDS mógł działać nie tylko reaktywnie, ale aby inicjował ważne debaty i zgłaszał propozycje, do których rząd odnosiłby się w kontekście swoich planów. Tak moim zdaniem powinna wyglądać nt. reforma systemu ochrony zdrowia, czy systemu edukacji. Z całą pewnością ustosunkujemy się, jako RDS, także do propozycji Pani Premier zorganizowania trójstronnej debaty na temat przyszłości systemu ubezpieczeń społecznych.

Szanowni Państwo, jako przewodnicząca RDS nie mogę też nie zapytać Pani Premier o inicjatywy związane z nowymi zasadami wspierania organizacji pożytku publicznego. Zasady te nie tylko były wcześniej przedmiotem naszego zainteresowania, ale wiele inicjatyw związkowych i pracodawców jest realizowana w dotychczasowej formule. Dlatego projektowanie zmian w tak ważnej sferze, odpowiedzialnej za realizację wielu inicjatyw obywatelskich i socjalnych musi moim zdaniem być poprzedzone debatą zorganizowaną przez RDS, ale z udziałem środowisk z organizacji pozarządowych.

Rada Dialogu Społecznego jest najważniejszą instytucją dialogu w Polsce, nie tylko ze względu na mocne zasady ustawowe wynikające z gwarancji konstytucyjnych, ale także dlatego, że tylko organizacje reprezentowane w RDS gwarantują w pełni demokratyczne struktury, poparte odpowiednim potencjałem oddziaływania w większości sekcji PKD i w większości regionów, potwierdzone regularnym badaniem reprezentatywności przez sąd.

Dlatego nie możemy nie upomnieć się o ochronę i gwarancję pozycji RDS, także w kontekście zgłaszanych propozycji powoływania Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców, instytucji Rzecznika Praw Przedsiębiorców.

- Apelujemy do Pani Premier o poważną dyskusję nad tymi propozycjami na forum RDS, ponieważ budzą one duże zaniepokojenie partnerów społecznych, zarówno przedsiębiorców i związków  zawodowych. Wierzę, że celem rządu jest wzmacnianie dialogu społecznego, a płaszczyzną takiego dialogu jest RDS.

Myślę, że bez przesadnej życzliwości dla Gospodarzy mogę śmiało sformułować tezę, że szanse na konstruktywny dialog są tylko z udziałem Solidarności. Dlatego liczę na nasze wasze zaangażowanie i wsparcie w kolejnym roku działania Rady Dialogu Społecznego i cieszę się, że wiodącą myślą Zjazdu jest hasło Dialog społeczny droga do normalności.

- Życząc mądrych wyborów i dobrych decyzji, chciałabym się z Państwem umówić na ciężką pracę i zaangażowanie. Chciałabym się umówić na dialog, choćby był trudny i nie zawsze efektywny. Jestem przekonana, że choć nie zawsze możemy się porozumieć, zawsze musimy rozmawiać odnosząc się do naszych partnerów z szacunkiem i otwartością.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI