Twitter

XI Kongres Kobiet

poniedziałek, 23 września 2019

XI Kongres Kobiet

Tradycyjnie Kongres Kobiet rozpoczął się od panelu gabinetu cieni, którego byłam gospodynią. Danuta Huebner podsumowała sytuację międzynarodową i europejską, a Monika Płatek omówiła kwestie praworządności i sądownictwa.

Anna Karaszewska poruszyła zagadnienia rynku pracy, polityki socjalnej i kształcenia, a Małgorzata Fuszara nawiązała do zbliżających się wyborów parlamentarnych, pokazując statystyki na temat udziału kobiet w kampanjii wyborczej i na listach.

XI Kongres Kobiet przedstawił 11 postulatów:​

 1. Domagamy się gwarancji prawnych w celu likwidacji luki placowej. Niezależność finansowa kobiet jest najlepszym gwarantem samodzielnego stanowienia o sobie; równa płaca za równa pracę nie jest przywilejem, jest naszym prawem!

 2. Oczekujemy realnych i skutecznych działań na rzecz zahamowania rosnącego problemu masowego odchodzenia kobiet z rynku pracy. Domagamy się też  odpowiedzialnej polityki społecznej, która będzie usamodzielniać kobiety, a nie ubezwłasnowolniać.

 3. Domagamy się niezwłocznego przedstawienia i realizacji konkretnych działań przeciwdziałających zmianom klimatycznym i poprawiających jakość powietrza w Polsce.

 4. Domagamy się wprowadzenia naprzemiennego umieszczania kobiet i mężczyzn na listach wyborczych.

 5. Domagamy się wprowadzenia zasad wyborów proporcjonalnych we wszelkich rodzajach wyborów. Okręgi jednomandatowe eliminują kobiety.

 6. Zgodnie z dyrektywą europejską domagamy się wprowadzenia 40% kwot dla kobiet w ramach zarządów, Rad Nadzorczych Spółek  Skarbu Państwa i Spółek Giełdowych.

 7. Domagamy się równych praw i szans dla grup wykluczonych i dyskryminowanych w tym osób LGBT plus. Domagamy się prawnego uznania związków partnerskich.

 8. Domagamy się godnego traktowania i godnego, materialnego, edukacyjnego i egzystencjalnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

 9. Domagamy się uznania praw  kobiet nie-Polek, przedstawicielek mniejszości narodowych, migrantek i uchodźczyń.

 10. Domagamy się równego traktowania dziewcząt i chłopców w edukacji, eliminacji stereotypów i wszelkich form dyskryminacji w szkole. Domagamy się wprowadzenia w ramach powszechnej edukacji zajęć z etyki ekologicznej, która kształtowałaby afirmatywne postawy wobec środowiska naturalnego.

 11.  Domagamy się ochrony i wzmocnienia instytucji demokratycznych, wolnych sądów, wolnych mediów, niezależnej administracji publicznej!

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI