Twitter

Sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego przed Senatem RP

środa, 21 czerwca 2017

sprawozdanie z działalności RDS 2016

Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego i prezydent Konfederacji Lewiatan, Henryka Bochniarz podczas spotkania 21 czerwca 2017 r. Prezydium Rady Dialogu Społecznego (RDS)
z Prezydium Senatu i przewodniczącymi senackich komisji powiedziała, że działalność Rady Dialogu Społecznego jest niezwykle ważna dla państwa, dlatego istotne jest, aby nowelizacja ustawy o Radzie Dialogu społecznego i innych instytucjach dialogu została przeprowadzona z uwzględnieniem postulatów wszystkich partnerów społecznych, także tych na poziomie regionalnym. Do najważniejszych postulatów należy rozszerzenie zakresu konsultacji o projekty poselskie i prezydenckie oraz doprecyzowanie sposobu finansowania Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.

Marszałek Stanisław Karczewski z kolei zachęcał przewodniczących do korzystania z możliwości konsultowania z RDS także senackich projektów ustaw.

Uczestnicy spotkania mówili, że po dwóch latach funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego przyszedł czas na refleksje i zmiany w ustawie stanowiącej tę instytucję dialogu społecznego. (W skład Rady wchodzą przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców, związków zawodowych i rządu.) RDS zastąpiła Komisję Trójstronną ds. Społeczno-Gospodarczych, która przestała działać.

Prezydent Henryka Bochniarz mówiła też, że prezydent RP Andrzej Duda zaoferował, iż podejmie inicjatywę w sprawie nowelizacji tej ustawy. Wyraziła nadzieję, że Senat wnikliwie przeanalizuje proponowane zamiany tak, by RDS był instytucją autentycznego i działającego dialogu społecznego. Jej zdaniem autentyczny dialog społeczny zapewnia konkurencyjność gospodarki i spokój społeczny. Mówiła, że pożytecznym rozwiązaniem jest wprowadzona instytucja rotacyjnego przewodniczącego. Pozwala to z różnych punktów widzenia oceniać stanowione prawo. Podkreśliła, że  Rada może wnieść „wartość dodaną”, gdy ma możliwość konsultacji projektów ustaw, gdy są w ministerstwach. Dodała, że wiele resortów korzysta z tych konsultacji. Jej zdaniem w ten sposób łatwiej wypracować propozycje kompromisowe i łatwiej wprowadzić takie ustawy w życie. Apelowała też do senatorów, by korzystali z wiedzy RDS.

Wiceprzewodnicząca Prezydium RDS, minister pracy Elżbieta Rafalska podkreśliła, że strona rządowa stara się, by współpraca w ramach RDS była jak najlepsza. Rada od początku swojego istnienia skonsultowała 800 projektów aktów prawnych. Dodała, że nie wszystkie projekty trafiają do zaopiniowania przez RDS. Nie zawsze do konsultacji trafiają projekty poselskie. Minister powiedziała, że w ocenie członków RDS, z Radą powinny być konsultowane także strategie i plany.

Po spotkaniu z komisjami senackimi, przewodnicząca RDS Henryka Bochniarz zdała przed Senatem Rzeczpospolitej Polskiej sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego za rok 2016 oraz odpowiedziała na pytania senatorów.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI