Twitter

Henryka Bochniarz na Konwencie Marszałków Województw RP

piątek, 7 kwietnia 2017

Henryka Bochniarz na Konwencie Marszałków województw RP

5 kwietnia 2017 r. w Krakowie odbył się Konwent Marszałków województw RP. Wzięła w nim udział przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Henryka Bochniarz oraz Jacek Męcina, członek RDS z ramienia Lewiatana. W programie konwentu znalazł się szereg propozycji interesujących z perspektywy dialogu społecznego w Polsce. Obok kluczowej kwestii trwających prac nad zmianami w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego, poruszone zostały tematy związane z zagospodarowaniem przestrzennym, strategią województw w zakresie aktywnego starzenia się społeczeństwa oraz Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju przedstawionej przez Ministerstwo Rozwoju.

Podczas omawiania zmian w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego Henryka Bochniarz poinformowała Marszałków o aktywnościach Rady i nowelizacji ustawy w związku z przeglądem funkcjonowania przepisów o RDS, która nastąpi w tym roku. Przedstawiła też swoją diagnozę rozwoju dialogu regionalnego, który jest efektem spotkań ze wszystkimi Wojewódzkimi Radami Dialogu Społecznego (WRDS) w kraju. Dotychczasowe doświadczenia ze spotkań, które odbyły się w 14 WRDS pokazują z jednej strony zaangażowanie stron, a z drugiej bariery organizacyjne i finansowe, które wciąż hamują rozwój dialogu regionalnego. Głównym celem nowelizacji ustawy jest właśnie likwidacja tych ograniczeń. Najważniejsze z dyskutowanych kwestii to: afiliacja WRDS przy Marszałkach, sposób finansowania ze wskazaniem na pokrycie kosztów w ramach zadań własnych Marszałków, organizacja pracy WRDS oraz możliwość pokrywania kosztów ekspertyz i podróży służbowych członków WRDS. Strona samorządowa pozytywnie odniosła się do kierunków zmian, wskazując jednak, że szczegółowe stanowisko zostanie przedstawione do czerwca br.

Przewodnicząca Henryka Bochniarz i Marszałkowie zadeklarowali chęć regularnych kontaktów i ciągłej wymiany informacji na temat dalszego rozwoju dialogu społecznego i jego instytucji.

Konfederacja Lewiatan

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI