Twitter

Przestańmy ociągać się z cyfryzacją. Internet przyspiesza wzrost gospodarczy

środa, 25 lipca 2012

Artykuł ukazał się w Dzienniku Gazecie Prawnej 25 lipca 2012 roku

Nie uda się unowocześnić Polski bez zwiększenia dostępności do szerokopasmowego Internetu, wyzwolenia potrzeby jego używania i podniesienia kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Dzięki sieci nasza gospodarka będzie szybciej rosła, a firmy zwielokrotnią szansę na globalną ekspansję.

Już w tej chwili gospodarka internetowa jest warta ponad 68 mld zł. Daje to prawie 5 proc. polskiego PKB. W ciągu najbliższych 2 - 3 lat wartość tej części gospodarki będzie, pomimo kryzysu w innych branżach, dynamicznie rosła. W 2020 r. przekroczy, jak prognozują eksperci Deloitte - w zależności od scenariusza - od 9 do 13 proc. PKB, a jej wartość nominalna osiągnie od 247 do 345 mld zł i będzie wyższa niż np. wartość całego sektora finansowego.

Na razie potencjał rozwojowy naszego kraju w niewielkim, stopniu wzmacniany jest procesami cyfryzacji oraz dobrą i sprawną informatyzacją administracji publicznej. Polscy przedsiębiorcy nie wykorzystują dostatecznie sieci w działalności gospodarczej. Funkcja stron internetowych często sprowadza się do podawania na nich podstawowych danych i informacji. Firmy zbyt rzadko oferują też sprzedaż online czy korzystają z portali społecznościowych. To musi się szybko zmienić.

Stworzenie Polski cyfrowej jest dla nas wyzwaniem cywilizacyjnym. PKPP Lewiatan w ogłoszonym kilka dni temu Manifeście Cyfrowym wskazuje, że świadczenie usług administracyjnych online i eliminacja wykluczenia cyfrowego przynoszą korzyści obywatelom oraz przedsiębiorcom. Zyskuje na tym również budżet państwa. Korzystanie z Internetu ogranicza koszty, usprawnia komunikację, zapewnia powszechny dostęp do dziedzictwa kulturalnego i cywilizacyjnego, ułatwia globalną ekspansję firm. Cyfryzacją wpływa na szybszy wzrost PKB, przyczynia się do tworzenia miejsc pracy, ułatwia dostęp do lekarzy. A przede wszystkim poprawia jakość edukacji i zapewnia szerszy dostęp do wiedzy. Dlatego tak ważne jest powstanie na konkurencyjnych zasadach infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiającej wszystkim Polakom dostęp do internetu. Może do tego dojść m.in. poprzez partnerstwo publiczno-prywatne w tych miejscach, gdzie nieopłacalne są inwestycje prywatne.

Istotne jest również zniesienie barier utrudniających przepływ informacji i działalność gospodarczą w internecie, m.in. poprzez rozwój nowoczesnych usług społeczeństwa cyfrowego połączony z pełną ochroną danych osobowych, wprowadzenie regulacji ułatwiających rezygnację z papierowego obiegu dokumentów w zakresie komunikacji klient - przedsiębiorca oraz umożliwiających cyfrową archiwizację danych i pełniejsze wykorzystywanie podpisu elektronicznego.

Pozytywną rolę w przyspieszeniu cyfryzacji Polski odegrać mogą kampanie promujące wykorzystywanie internetu przez przedsiębiorców, a także tworzenie mechanizmów finansowych dla wspierania start-upów wprowadzających innowacje oraz promocja eksportu polskich przedsiębiorstw wysokich technologii i e-commerce.

Zmienić i unowocześnić musi się także administracja publiczna, m.in. poprzez realizację projektów cyfryzacyjnych (e-sąd, e-PUAP, e-administracja, e-zdrowie), rozwój elektronicznej komunikacji obywatel - państwo, przy zapewnieniu bezpieczeństwa prywatności oraz ochronie danych osobowych. Rząd powinien zrobić wszystko, aby zagwarantować powszechną dostępność do informacji publicznej i łatwość jej wykorzystania, usprawnić komunikację wewnątrz administracji, prowadzić otwarte konsultacje społeczne i wypracować jednolity standard usług w różnych obszarach działań państwa.

Konieczne jest również wykorzystywanie funduszy krajowych i unijnych na projekty z zakresu edukacji cyfrowej oraz telekomunikacji, w sposób gwarantujący zachowanie zasad konkurencji i równości dostępu poprzez m.in. wprowadzenie kryterium innowacyjności w prawie zamówień publicznych.

Mamy ogromną szansę na przyspieszenie cyfryzacji naszego kraju. I nie możemy jej zmarnować. Tym bardziej że dynamicznie rośnie poziom wykształcenia Polaków i zwiększają się umiejętności w tej dziedzinie, szczególnie młodej generacji.

Henryka Bochniarz, Prezydent PKPP Lewiatan

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI