Twitter

Polska jest silna przedsiębiorstwami prywatnymi

poniedziałek, 14 stycznia 2008

Czym jest przedsiębiorstwo, że tak dużo od niego zależy? Jedni powiedzą, że to podmiot ekonomiczny nastawiony na maksymalizację zysku, inni – że to podmiot, którego działanie zależy od regulacji prawnych, ograniczeń funkcjonowania (np. zezwolenia, koncesje), reguł konkurencji, a jeszcze inni, że to podmiot gospodarczy, który jest społeczną wspólnotą realizującą cele wolności i odpowiedzialności. I wszyscy będą mieć rację. Ale zanim powstanie przedsiębiorstwo, ktoś musi mieć na nie pomysł. Później musi chcieć podjąć ryzyko, zainwestować czas i własne pieniądze w jego utworzenie.

Dzisiaj w krajach Unii Europejskiej mamy 19 milionów takich odważnych. Większość z nich – ponad 99 procent – to małe i średnie firmy (MSP) zatrudniające do 249 pracowników. Sektor MSP w Unii tworzy miejsca pracy dla ponad dwóch trzecich zatrudnionych, w tym w tzw. mikroprzedsiębiorstwach zatrudnionych jest 56 proc. pracujących. Zatrudnienie w sektorze MSP w latach 1988-2003 wzrosło, podczas gdy w dużych przedsiębiorstwach spadło. Jednak to duże firmy nadal odnotowują wyższy obrót handlowy i generują wyższą wartość dodaną. Szybciej rośnie w nich także produktywność pracy.

W Polsce aktywnie działa ok. 1,7 min przedsiębiorstw, z czego 99,8 proc. to firmy prywatne. Daje to nam szóste miejsce w UE. W okresie od 31 grudnia 1995 r. do końca 2006 r. liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wzrosła o ponad 1,5 mln (o 72,3 proc.). Nie jesteśmy jednak aż tak przedsiębiorczy, jak sądzimy. Pod względem liczby przedsiębiorstw przypadających na tysiąc mieszkańców znajdujemy się w UE nie na 6, a na 9 miejscu. Bardziej przedsiębiorczy są od nas m.in. Czesi, Węgrzy czy Słoweńcy. Wynika to z tego, że w Polsce założenie własnego biznesu jest łatwiejsze od jego prowadzenia i osiągania zysku, o czym świadczy liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych (w systemie REGON), których jest ponad 3,5 mln, ale aktywnie działa tylko polowa z nich. Ponadto badania PKPP Lewiatan „Pracujący Polacy” wskazują, że wolimy pracować na etacie, niż podejmować ryzyko założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Tymczasem to przedsiębiorstwa tworzą 70 proc. PKB, w tym prywatne – 62 procent. W sektorze przedsiębiorstw pracuje obecnie ponad 6,5 mln pracowników, a ponad 60 proc. wynagrodzeń wypłacanych w gospodarce to ich płace. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw to ponad 75 proc. nakładów inwestycyjnych w gospodarce. Ogromna większość wszystkich przedsiębiorstw to firmy małe i średnie. Ma to duże znaczenie, bowiem w MSP dokonuje się największy przyrost miejsc pracy. To dzięki MSP dynamicznie może rozwijać się sektor usług, a przedsiębiorstwa duże mogą zwiększać efektywność (outsourcing).

Wszystkie te dane pokazują, że po 1989 roku udało się w Polsce zbudować sektor przedsiębiorstw bazujący na własności prywatnej oraz na indywidualnej aktywności i odpowiedzialności Polaków. Jednak ostatnio maleje liczba aktywnych firm, zmniejsza się także skłonność do uruchamiania nowej działalności gospodarczej. Proces ten musimy odwrócić. Tym bardziej że równie ważną rolą przedsiębiorstw jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych – uczą one tak właścicieli, jak i pracowników aktywności, samodzielności, odpowiedzialności i innowacyjności. I nawet jeśli firma nie przetrwa długo na konkurencyjnym rynku, wiedza pozyskana w okresie jej działalności będzie procentowała w przyszłości – korzystać będziemy z tego wszyscy. Dlatego tak ważne jest tworzenie sprzyjającego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, o który zaapeluje do rządzących I Kongres Pracodawców.

I Kongres Pracodawców
Pomysłodawcami i organizatorami Kongresu jest sześć organizacji zrzeszających pracodawców: Polska Konfede- racja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Rada Biznesu, Związek Rzemiosła Polskiego, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce oraz Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa. Kongres odbędzie się 17 stycznia 2008 r. w Warszawie, a weźmie w nim udział ponad 2000 osób
 

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI