Twitter

Musimy szybko wejść do strefy euro

wtorek, 18 grudnia 2012

List otwarty Henryki Bochniarz do Premiera Donalda Tuska opublikowany przez Gazetę Wyborczą w dniu 14 grudnia 2012 r.

Ministrowie finansów krajów Unii Europejskiej osiągnęli wczoraj porozumienie w spra¬wie utworzenia wspólnego nadzoru bankowego. Zbiega się to w czasie z informacją o coraz wyraźniejszych pla¬nach części krajów Unii Europejskiej dotyczących utworzenia osobnego budżetu dla krajów należących do strefy euro, wcześniejszym pomysłem paktu fiskalnego i determinacją Europejskiego Banku Centralnego w obronie euro (dalsze transze pomocy dla euro i nieograniczony skup obligacji krajów zagrożonych). Z inicjatywy największych krajów Unii wyłania się jasny obraz dążenia do dalszej integracji części krajów europejskich. Niemcy i Francja wykazują wielką determinację w łych działaniach. Polska nie może pozostać poza tym obszarem pogłębionej współpracy i musi być włączona w projektowanie nowych instytucji europejskich. Warunkiem naszej obecności i wpływu na to, jaki będzie kształt Unii Europejskiej nie tylko za rok, ale i za dziesięć lat, jest obecność Polski w strefie euro. Dlatego teraz niezbędne jest podjęcie przez rząd prac zmierzających do przyjęcia przez Polskę euro.

Euro w Polsce nie może byćjuż wyłącznie jednym z elementów długookresowej polityki gospodarczej, ale projektem, którego realizację należy rozpocząć niezwłocznie. Nasz udział i szybkie wejście do strefy euro staje się koniecznością zarówno ekonomiczną, jak i polityczną. Czynniki, które decydowały o relatywnie dobrej sytuacji gospodarczej Polski w pierwszej fazie kryzysu finansowego w latach 2008 -10, przestają mieć znaczenie dla przeciwdziałania spowolnieniu gospodarczemu, które pojawiło się w tym roku i z wielkim prawdopodobieństwem trwać będzie także w 2013 r. Wysoki popyt wewnętrzny, wspierany przez wpływające do gospodarki środki z funduszy strukturalnych, powodował, że gospodarka się rozwijała. Ale siłą napędową wzrostu w III i IV kwartale 2012 r., widać to wyraźnie, jest i będzie eksport (szacowana wartość eksportu w całym 2012 r. wyniesie prawie 140 mid euro).

Wejście do strefy euro to wyeliminowanie ryzyka kursowego, które dotyka bezpośrednio przedsiębiorców, obniżenie stóp procentowych i większa dostępność kredytów. To także zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki, a w konsekwencji - obniżenie stopy bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. Ogłoszenie decyzji o szybkiej konwergencji i rozpoczęciu negocjacji w sprawie przystąpienia do euro ma także wymiar wizerunkowy. Kilka dni temu prezydent Estonii nawoływał do wzięcia przez Polskę odpowiedzialności za cały region środkowej Europy i przyjęcia na siebie roli lidera i rzecznika krajów naszego regionu, bo wiele interesów mamy wspólnych. Jasna deklaracja o celach Polski zostanie z uwagą Unii, w szczególności przez państwa Europy Środkowo-Wschodniej.

Istnieje wiele zagrożeń dla projektu wejścia Polski do strefy euro. Polska nie spełnia wszystkich kryteriów z Maastricht niezbędnych do udziału w tej strefie. Jednak w tej chwili większość krajów korzystających ze wspólnej waluty ich nie spełnia, więc może to być okazja, byje renegocjować i zmienić. Wciąż brakuje pełnej analizy korzyści i strat wiążących się z akcesją do strefy euro. Raport, jakim dysponuje Narodowy Bank Polski, ma ponad dwa lata! A przecież sytuacja jest teraz zupełnie inna. Pozostawanie poza strefą euro powoduje, że nie kształtujemy charakteru przyszłej Europy i narażamy się w przyszłości na niebezpieczeństwo realnej izolacji. Inne zagrożenia są natury formalnej - przyjęcie wspólnej waluty wymaga zmian konstytucyjnych, a do tego potrzebna jest zgoda dwóch trzecich Sejmu - ale także społecznej. Złe informacje napływające z Europy do Polski zmniejszyły poparcie Polaków dla przyjęcia wspólnej waluty. Niezbędna będzie więc szeroka debata z obywatelami i przekonanie nas wszystkich, że jest to rozwiązanie najlepsze z możliwych. Tym bardziej ważne jest rozpoczęcie tego procesu w tej chwili.

HENRYKA BOCHNIARZ PREZYDENT PKPP LEWIATAN, WICEPREZYDENT BUSINESSEUROPE WARSZAWA, 14 GRUDNIA 2012 R

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI