Twitter

Innowacyjność i kreatywność kobiet w nauce i biznesie na rzecz wzrostu gospodarczego - konferencja UP

piątek, 2 kwietnia 2010

Innowacyjność i kreatywność kobiet w nauce i biznesie na rzecz wzrostu gospodarczego - konferencja UP

Międzynarodowa konferencja odbyła się w dniach 25-26 marca 2010 r. w Warszawie pod patronatem Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej oraz Ministra Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej. Konferencję zorganizował Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej.

Podczas obrad konferencji zostały przedstawione zagadnienia związane m.in. z rolą instytucji międzynarodowych, regionalnych i krajowych działających na rzecz zwiększenia udziału kobiet w procesie tworzenia innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Tematyka obrad obejmowała także finansowanie i wspieranie innowacyjnej działalności kobiet, znaczenie ochrony własności intelektualnej tworzonej przez kobiety oraz zagadnienia związane z rolą szeroko pojętej edukacji, będącej podstawą kształtowania i rozwoju twórczego potencjału kobiet.

W konferencji wzięli udział m.in. Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Własności Intelektualnej p. Francis Gurry oraz Prezydent Światowego Stowarzyszenia Kobiet Wynalazców Korei p. Mi-Young Han. W trakcie konferencji odbyły się również liczne dyskusje panelowe. Wzięły w nich udział przedstawicielki i przedstawiciele organizacji międzynarodowych oraz polskich i zagranicznych instytucji naukowych, rządowych i pozarządowych reprezentujących m.in. Rosję, Izrael, Ukrainę, Białoruś, Słowenię, Łotwę, Słowację, Armenię. W trakcie konferencji odbyła się uroczystość wręczenia Ludwikowi Sobolewskiemu Prezesowi Giełdy Papierów Wartościowych złotego medalu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO Creativity Award) w uznaniu zasług dla upowszechnienia i wspierania kreatywności oraz innowacyjności w polskiej gospodarce.

Potrzeba podjęcia w Polsce szerokiej dyskusji publicznej na temat istotnej roli kobiet w procesach warunkujących wzrost gospodarczy jest szczególnie widoczna na tle osiągnięć wielu rozwiniętych krajów europejskich, które prowadzą skuteczną i spójną politykę, ukierunkowaną na wykorzystanie kreatywnego potencjału kobiet, biorących aktywny udział w życiu społeczno-gospodarczym, a przede wszystkim działających w sferze nauki i przedsiębiorczości.

W warunkach zaawansowanej gospodarki opartej na wiedzy znaczące sukcesy kobiet zauważalne są zwłaszcza w dziedzinach, które wymagają kreatywności, wysokich kompetencji oraz innowacyjnych rozwiązań naukowo-technicznych i organizacyjnych.

Doświadczenia wielu państw o rozwiniętej gospodarce, reprezentującej wysoki poziom technologiczny, wskazują, że bez odpowiedniego wykorzystania potencjału intelektualnego kobiet w nauce i biznesie trudno będzie osiągnąć w Polsce istotnie większy przyrost PKB, który warunkuje w dużym stopniu ogólny poziom dobrobytu całego społeczeństwa. Bariery systemowe ograniczające wykorzystanie przez polskie kobiety potencjału intelektualnego widoczne są m.in. w relatywnie niskiej liczbie zgłoszeń patentowych (jedynie ok. 15 proc. ogółu zgłoszeń), których autorkami są polskie wynalazczynie. Stoi to w dysproporcji z bardzo wysoką liczbą absolwentek studiów wyższych, oraz kobiet będących pracownikami naukowymi (ok. 50 proc. ogółu kadry akademickiej), a także z wysoką liczbą kobiet zdobywających stopień doktora (ponad 40 proc. doktoratów uzyskują kobiety). Tak wysoki stopień scholaryzacji kobiet w porównaniu z niewielką liczbą zgłoszeń patentowych dokonywanych przez kobiety świadczy o barierach w dostępie do źródeł finansowania prac badawczo-rozwojowych. Nierówność w zakresie możliwości rozwoju kariery naukowej potwierdzają dostępne statystyki pokazujące np., że ok. 65% stypendiów naukowych otrzymują w Polsce mężczyźni.

Te zjawiska powiązane są także z nieliczną reprezentacją kobiet na wyższych stanowiskach umożliwiających podejmowanie kluczowych decyzji zasadniczo wpływających na funkcjonowanie instytucji, organizacji i przedsiębiorstw. Zagwarantowanie kobietom równego dostępu do wszystkich szczebli kariery zawodowej w obszarach nauki i biznesu stanowi więc obecnie jeden z podstawowych warunków prawidłowego funkcjonowania gospodarki opartej na wiedzy oraz zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności. 

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI