Twitter

Henryka Bochniarz w Brukseli

czwartek, 7 października 2010

6 października prezydent PKPP Lewiatan Henryka Bochniarz wzięła udział w seminarium pt. „Budżet UE dla rozwoju regionów i przemysłu”, które odbyło się w ramach 8 Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast Open Days, zorganizowanego przez Komitet Regionów, Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej w Komisji Europejskiej oraz 135 regionów i miast z całej Europy.

W opinii uczestników panelu budżet UE, a w jego ramach polityka spójności, chociaż stanowi zaledwie ok. 1% PKB wszystkich krajów członkowskich, ma do odegrania niezwykle istotną rolę. Po pierwsze jako narzędzie, które wspiera realizację wspólnych celów rozwojowych uzgodnionych przez państwa członkowskie. Po drugie jako promotor finansowania ze środków publicznych inwestycji strukturalnych (w miejsce wydatków o charakterze socjalnym). Po trzecie, z racji wpływu na zmiany instytucjonalne w państwach, które ze wsparcia unijnego korzystają, przede wszystkim związane z upowszechnieniem kultury monitoringu i ewaluacji polityk.

Komisarz ds. Budżetu, J. Lewandowski podkreślał, iż realizacja inwestycji finansowanych z funduszy UE powoduje wyraźne efekty dźwigni i mnożnikowe. Dlatego też efektywność polityki spójności jest zdecydowanie większa niż wskazywałaby na to stosunkowo niewielka, bo stanowiąca ok. 3% wszystkich wydatków publicznych, wartość alokacji.

W ocenie H. Bochniarz, budżet UE musi odzwierciedlać strategię rozwoju UE. Błędem jest prowadzenie dyskusji o jego wielkości w oderwaniu od celów, do których UE zmierza. H. Bochniarz zwróciła też uwagę na potrzebę oceny efektów dotychczas realizowanych polityk. Jej zdaniem ustalanie nowych celów i zasad wdrażania, bez pełnego podsumowania dotychczasowych sukcesów i porażek jest niewłaściwe - skazuje UE na popełnianie tych samych błędów. Dodatkowo UE potrzebuje otwartej i szerokiej debaty o źródłach finansowania swojej wizji rozwoju.

Niestety, z wypowiedzi J. Lewandowskiego wynikało, że uzgodniona w 2005 r. głęboka analiza budżetu UE, w tym struktury przychodów i wydatków, będzie miała ograniczony zakres. Przedstawiciel gabinetu Komisarza ds. Polityki Regionalnej Johannesa Hahna N. De Michelis zapowiedział, że w przyszłym okresie programowania KE będzie chciała koncentrować się w znacznie większym stopniu na rezultatach wdrażanych programów zwiększając tym samym odpowiedzialność państw członkowskich za zarządzanie finansowe, w tym kontrolę prawidłowości wydatków.

To kierunek zgodny z propozycjami PKPP Lewiatan, jednak uczestnicy panelu zgodnie podkreślali, że nowe zasady nie przyniosą pożądanych efektów, jeśli nie zostaną zmodyfikowane reguły zamówień publicznych i beneficjenci funduszy będą zmuszeni do wyboru najtańszych ofert, kosztem jakości.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI