Twitter

Grupy kapitałowe działają na granicy złego prawa

czwartek, 17 kwietnia 2008

Sprawa jest poważna, bowiem spośród 100 największych podmiotów gospodarczych działających w Polsce prawie połowa to grupy kapitałowe funkcjonujące w kluczowych sektorach gospodarki. Coraz większa rola tego typu organizmów gospodarczych, przy jednoczesnym braku precyzyjnych rozwiązań prawnych dotyczących statusu przedsiębiorców działających w ramach grup kapitałowych, a przede wszystkim określających wzajemne relacje między podmiotami tworzącymi te grupy powoduje, że ich funkcjonowanie obarczone jest sporym ryzykiem.

Zmiany nie pomogły
Kilkuletnie funkcjonowanie ograniczonej regulacji prawa koncernowego określonej w art. 7 kodeksu spółek handlowych wskazuje, iż podjęta w 2000 roku próba automatycznego przeniesienia na polski grunt fragmentu niemieckich przepisów dotyczących umowy o odprowadzanie zysku nie powiodła się. Regulacja ta nie rozwiązała żadnego problemu bieżącego funkcjonowania spółek realizujących interes gospodarczy całej grupy, w ramach której funkcjonują. Z jednej strony mamy bowiem prawną i gospodarczą autonomię spółek wchodzących w skład grupy, których interes niekoniecznie musi być spójny z jej działaniem, a z drugiej strony praktykę realizowania szerszego celu biznesowego w ramach grupy kapitałowej.


Trzeba nowych rozwiązań
Potrzebna jest więc kompleksowa zmiana uregulowań, która podniosłaby przede wszystkim konkurencyjność grup kapitałowych i ograniczyła ryzyko zarządcze. Cel ten, zdaniem przedsiębiorców zrzeszonych w PKPP Lewiatan, można osiągnąć poprzez:

· umożliwienie większej elastyczności działań zarządczych spółek w grupie kapitałowej, pozwalających na zmniejszenie ryzyka decyzji członków organów zarządzających spółkami w grupie kapitałowej z punktu widzenia obecnych regulacji (obecnie mamy do czynienia z osobistym ryzykiem odpowiedzialności cywilnej oraz karnej w przypadku wprowadzania w życie decyzji, które są korzystne z punktu widzenia całej grupy bądź spółki dominującej, a nie zarządzanej spółki zależnej);

· zmniejszenie kosztów transakcyjnych w funkcjonowaniu grupy kapitałowej, które obecnie obniżają jej efektywność (podatkowe grupy kapitałowe, legalność funkcjonowania centrów zysków i kosztów wewnątrz grupy);

· usprawnienie sposobu zarządzania grupą kapitałową (zwiększenie zdolności do innowacji grupy, zmniejszenie kosztów funkcjonowania grupy, zwiększenie dostępu do informacji), a co za tym idzie – budowę przewagi rynkowej całej grupy nad konkurentami.

Doceniając doniosłość problemu zarządzania grupami kapitałowymi w Polsce, PKPP Lewiatan zamierza w najbliższym czasie wystąpić do stosownych organów władzy publicznej z projektem zmiany prawa w tym zakresie. Wcześniej zamierzamy jednak przeprowadzić na ten temat debatę zarówno z zainteresowanymi członkami naszej organizacji, jak i zewnętrznymi ekspertami zajmującymi się problematyką prawa koncernowego.
 

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI